หน้าหลัก

ratiya

ชื่อ-สกุล                 นางสาวราตรีญา   ขาวกลิบ

ตำแหน่ง                 อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การศึกษา              ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์   สาขาบริหารรัฐกิจ   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท    สาขาการจัดการการท่องเที่ยว     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต